دانلود آهنگ جدید فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) در مورد ودیعه از عقود جایزه

فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره)وديعه از عقود جايزه استسؤال: 2 – آيا وديعه از عقود جايزه است يا لازمه؟
جواب: وديعه از عقود جايزه است، پس مالك هر وقت بخواهد مىتواند مال خود را استرداد نمايد. و نيز مستودع مىتواند هر وقت بخواهد مال را به مالك برگرداند و مالك حق امتناع از قبول را ندارد

درباره akram