دانلود آهنگ جدید فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره) در مورد ودیعه

فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره)اگر وديعه نزد مستودع تلف شودسؤال: 3 – اگر وديعه نزد مستودع تلف و يا معيوب شود مستودع ضامن است يا خير؟
جواب: ضامن نيست مگر آن كه تعدى و تفريط در بين باشد و يا در ضمن عقد لازم شرط ضمان حتى در صورت تلف شده باشد كه در اين صور تلف و يا عيب را مستودع ضامن است.
سؤال: 4 – يكى از برادران دينى، براى اصلاح ضبط صوت خود، به تعميرگاه اينجانب مراجعه نمود، بعد از اصلاح ضبط، تذكر دادم كه ضبط شما را اصلاح كردم و حاضر است، لكن او در آمدن مسامحه كرد تا اموال مغازه مرا كلا به سرقت بردند، با اين كه در نگهدارى مال او مانند مال خودم كوتاهى نكردم و درب مغازه هم قفل بوده و هيچ گونه شرطى هم ما بين ما نبوده، آيا شرعا من مسئول مال او هستم يا نه؟
جواب: در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده‌ايد و شرط ضمان على كل حال هم، در ضمن عقد لازمى نشده باشد ضامن نيستيد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است

درباره akram